5 người Việt được xử trắng án - Ngày 14 tháng 9 năm 2011

Sáng ngày 14 Tháng 9, 2011, sáu trong số mười chín người bị bắt trong vụ bố ráp ở Eden Center ngày 11 Tháng 8, 2011  đã ra Tòa án Falls Church.  Tại General District Court, Luật sư Trần Hậu Duệ đã đại diện cho năm bị can cùng bị buộc tội cờ bạc bất hợp pháp.

Sau khi nghe việc trình bày của bên công tố viên và luật sư Trần Hậu Duệ, chánh án Thomas Kelley, Jr.  đã tuyên bố “không xử” (dismiss) năm người này  vì  Cảnh Sát không đưa ra đủ  bằng chứng để buộc tội.  

Có một ngưòi nhìn nhận tội giữ pháo bông vì họ không biết luật cấm.